Drugi javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo«

datum: 22.11.2017

kategorija: Razpisi

Vrednost razpisa 1.837.342,00 EUR

Domača stran http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1354

Datum objave na razpisi.info 23.10.2017

Rok prijave 12.12.2017

 

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v okoljsko vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture.
Upravičeni prijavitelji V skladu z 80. členom Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega pro¬grama za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo v skladu z javnimi razpisi, so upravičenci lahko pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov, in ki so: 1. gospodarske družbe, 2. zadruge, 3. samostojni podjetniki posamezniki ali 4. nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji.