Javni razpis za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev z odobrenimi evropskimi sredstvi – PFA 2017

datum: 22.11.2017

kategorija: Razpisi

Vrednost razpisa 2.000.000,00 EUR. Najnižji znesek posojila znaša 5.000,00 EUR in najvišji 350.000,00 EUR.

Domača stran https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017064.pdf

Datum objave na razpisi.info 20.11.2017

 

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil, namenjenih pred-financiranju projektov kmetijskih gospodarstev, ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva  iz programskega obdobja 2014–2020 in so prejeli pozitivno odločitev ter že imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju.

Vlagatelj lahko odda vlogo od ponedeljka, 18. 12. 2017 dalje. Razpis je odprt do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 30. 4. 2018.
Upravičeni prijavitelji Na javni razpis se lahko prijavijo kmetijska gospodarstva, ki so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17) in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot: – pravna oseba, – fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost (v nadaljevanju: s.p.), – kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost (v nadaljevanju: kmet) ter – ostala pravna ali fizična oseba, ki opravlja kmetijsko in gozdarsko dejavnost. Vlagatelji morajo biti vpisani v register kmetijskih gospodarstev pred 1. 1. 2017 ter morajo opravljati dejavnost oziroma projekt s področja kmetijstva oziroma gozdarstva in izpolnjevati druge razpisne pogoje.

Več informacij na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017064.pdf