Podjetništvo

Registracija podjetja:

http://www.podjetniski-portal.si/ustanavljam-podjetje/registracija-podjetja

Točke VEM (vse na enem mestu) so mesta, prek katerih stranke vlagajo vloge za registracijo (ustanovitev, vpis sprememb, izbris) gospodarskih družb in drugih subjektov vpisa v sodni register ter njihovih delov ter vloge za registracijo samostojnih podjetnikov in njihovih delov. Naloge točk VEM opravljajo vse izpostave AJPES, organizirane pa so tudi v okviru Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS), upravnih enot (UE), Javne agencije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (SPIRIT) ter pri notarjih. Vloge za ustanovitev enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo ter vse vloge za registracijo samostojnih podjetnikov pa lahko stranke oddajo tudi od doma prek oddaljenega dostopa po internetu.

Med točkami VEM imajo poseben položaj notarji, ki so pooblaščeni za sprejemanje vseh vrst vlog za gospodarske družbe in druge subjekte vpisa v sodni register, medtem ko so ostale točke VEM pooblaščene le za sprejemanje določenih vlog za registracijo gospodarskih družb in njihovih delov, za sprejemanje vseh vrst vlog za poslovne enote ter za sprejemanje vseh vrst vlog za samostojne podjetnike.

Prek točk VEM lahko stranke vlagajo tudi vloge za prijavo davčnih podatkov, vloge za prijavo v obvezna socialna zavarovanja in vloge za pridobitev obrtnega dovoljenja.

Registrska sodišča nimajo položaja točke VEM, vendar skladno z Zakonom o sodnem registru prek e-VEM sistema izvajajo postopke po uradni dolžnosti za vse vrste subjektov vpisa v sodni register ter postopke za subjekte vpisa v sodni register, ki skladno z Zakonom o sodnem registru lahko vlogo vložijo tudi v pisni obliki (na krajevno pristojnem sodišču).
Za seznam pooblastil točk VEM in sodišč glej Točka VEM > Predpisi. 

 

Na točki VEM lahko oddate vlogo:

 

 

Na točki VEM samostojnim podjetnikom in družbenikom pripravimo predlog za vpis v register in pomagamo izdelati listine, ki jih je treba priložiti predlogu. Predlog z vsemi prilogami nato v elektronski obliki v imenu podjetnika ali družbenikov posredujemo v sistem e-VEM.

  Portal za spletno registracijo podjetja:   http://evem.gov.si/evem/drzavljani/zacetna.evem     Seznam e-vem točk: Najbližje za naše območje so v Sežani, na ORA Krasa in Brkinov, Partizanska cesta 4, Sežana povezava, OOZ Sežana, Kraška ulica 6, Sežana povezava in Upravna enota Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana povezava.  

http://evem.gov.si/info/vem-tocke/razlike-med-tockami-vem/